Navigatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LCK Nederland B.V. / webshops

Inhoud:

Artikel   1     definities

Artikel   2     identiteit van de ondernemer

Artikel   3     toepasselijkheid

Artikel   4     aanbod

Artikel     5    prijs

Artikel   6     overeenkomst

Artikel   7     herroepingsrecht

Artikel   8     verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   9     uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

Artikel 10     verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 11     uitsluitingen van herroepingsrecht

Artikel 12     nakoming overeenkomst

Artikel 13     levering en uitvoering

Artikel 14     betalingsmogelijkheden

Artikel 15     klachtenregeling

Artikel 16     toepasbaar recht

 

 

Artikel 1, definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;

dag: kalenderdag;

duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

formulier voor herroeping: het door de ondernemer aangeboden Europese modelformulier voor herroeping, dat via de website van de ondernemer te downloaden is;

techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2, identiteit van de ondernemer

 

LCK Nederland B.V., Postbus 16, 7390 AA Twello

Rijksstraatweg 153, 7391 MK Twello, Holland

T (+31) 571 270 327, www.lcknederland.nl 

 

Kantoortijden:

Ma-do 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Vr 09:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00

 

KvK: 51069229

BTW: NL 823 075 928 B01

 

Artikel 3, toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument op de website beschikbaar gesteld. Indien gewenst, zal de ondernemer deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de consument ook kosteloos toezenden.

 

Artikel 4, aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5, prijs

De prijzen van de in de webshop aangeboden artikelen en diensten zijn inclusief btw. 

 

Artikel 6, overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 

Artikel 7, herroepingsrecht

De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.  De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Artikel 8, verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Artikel 9,  uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping . De consument zendt het product terug in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 10, verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

De ondernemer stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop hij het product heeft ontvangen. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 11, producten uitgesloten van herroepingsrecht
Servicedienst overeenkomsten, na volledige of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele kleur- of mix- keuze van de consument.

 

Artikel 12, nakoming overeenkomst 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. De ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door verkeerd gebruik van producten of die het gevolg is van het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen en/of instructies.

 

Artikel 13, levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14, betalingsmogelijkheden

LCK Nederland B.V. accepteert bankoverschrijving, Creditcards, Paypal, IDEAL, Mr Cash, Sofort Banking.

 

Artikel 15, klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Onze gebruiksaanwijzingen en adviezen zijn vrijblijvend en niet bindend. Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten door de consument vallen niet binnen onze controle mogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de consument. Eventuele product aansprakelijk-heid van de ondernemer, is deze begrenst tot de waarde van de geleverde goederen uit de overeenkomst.

 

Artikel 16, toepasbaar recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden LCK Nederland B.V. / webshops

Inhoud:

Artikel 1 definities
Artikel 2 identiteit van de ondernemer
Artikel 3 toepasselijkheid
Artikel 4 aanbod
Artikel 5 prijs
Artikel 6 overeenkomst
Artikel 7 herroepingsrecht
Artikel 8 verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan
Artikel 10 verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 11 uitsluitingen van herroepingsrecht
Artikel 12 nakoming overeenkomst
Artikel 13 levering en uitvoering
Artikel 14 betalingsmogelijkheden
Artikel 15 klachtenregeling
Artikel 16 toepasbaar recht


Artikel 1, definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
dag: kalenderdag;
duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
formulier voor herroeping: het door de ondernemer aangeboden Europese modelformulier voor herroeping, dat via de website van de ondernemer te downloaden is;
techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2, identiteit van de ondernemer

LCK Nederland B.V., Postbus 16, 7390 AA Twello
Van der Duyn van Maesdamstraat 81, 7391 VK Twello, Holland
T (+31) 571 270 327, www.lcknederland.nl

Kantoortijden:
Ma-do 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Vr 09:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00

KvK: 51069229
BTW: NL 823 075 928 B01

Artikel 3, toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument op de website beschikbaar gesteld. Indien gewenst, zal de ondernemer deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de consument ook kosteloos toezenden.

Artikel 4, aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5, prijs
De prijzen van de in de webshop aangeboden artikelen en diensten zijn inclusief btw.

Artikel 6, overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 7, herroepingsrecht
De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Artikel 8, verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 9, uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping . De consument zendt het product terug in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 10, verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
De ondernemer stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop hij het product heeft ontvangen. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 11, producten uitgesloten van herroepingsrecht 
Servicedienst overeenkomsten, na volledige of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele kleur- of mix- keuze van de consument.

Artikel 12, nakoming overeenkomst
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. De ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door verkeerd gebruik van producten of die het gevolg is van het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen en/of instructies.

Artikel 13, levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14, betalingsmogelijkheden
LCK Nederland B.V. accepteert bankoverschrijving, Creditcards, Paypal, IDEAL, Mr Cash, Sofort Banking.

Artikel 15, klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Onze gebruiksaanwijzingen en adviezen zijn vrijblijvend en niet bindend. Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten door de consument vallen niet binnen onze controle mogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de consument. Eventuele product aansprakelijk-heid van de ondernemer, is deze begrenst tot de waarde van de geleverde goederen uit de overeenkomst.

Artikel 16, toepasbaar recht
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2019 label-careproducts.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.